Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thcstanbinhdian@gmail.com)
 • (lapphamvu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bao_quan_hoa_chat.flv GUONG_CAU_LOI_KBN_WWWKBNCOMVN__CUOC_SONG_QUANH_TA_HTV__YouTube.flv Thiepdauxuan.swf Chuhieu11.swf Hoa8Thi_nghiem_PhotphoP_OxiO.flv So_sanh_ADN_va_ARN.swf Su_thu_tinh.jpg Anh_ADN_sinh_9.jpg Ly7Hien_tuong_Nhat_thuc.flv Hoa9C2H2_va_Brom.flv Hoa8Hon_hop_no.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  anh 9 unit 2 getting started+listen &read

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
  Ngày gửi: 20h:17' 30-10-2018
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher: Nguyen Thi Tuoi
  Welcome to our class
  checking
  Bao gồm
  Giữ liên lạc
  Sự thân thiện
  Phân chia
  Bị ấn tượng bởi
  Phụ thuộc vào
  Vùng, miền
  Đạo phật
  I don’t know many friends
  I wish..............................
  10. I am late for the meeting
  => I wish.......................
  I knew many friends
  I weren’t late for the meeting
  Choose the correct answer
  11. She(be)......................very late for school yesterday.
  A. were B. was C. am D. is
  12. She wishes she (be)..................at the swimming pool now.
  A. were B. was C. am D. are
  13. Lan used to (walk)......................to school for 1 year.
  A. walking B. to walking C. walked D. walk
  14. Did you.......... Japanese food last night?
  A. eating B. ate C. eaten D. eat
  15. They wish they ..................in Hanoi now.
  A. staying B. stay C. stayed D. to stay
  16. We wish you................the game today.
  A. fail B. didn’t fail C. did failed D. didn’t fail
  B
  A
  D
  D
  C
  B
  Unit 2: Clothing
  Getting started
  Listen and read
  Thursday, September 13th, 2018
  Unit 2: Clothing

  Look at the dress these people are wearing. Decide where each person cames from.
  I.Getting started :
  JAPAN
  INDIA
  The Western part of AMERICA
  VIETNAM
  SCOTLAND
  one of the Islamic countries
  Kimono
  Ao dai
  Kilt
  Sari
  Cowboy hat, Jeans, boots,
  veil
  * New words:
  1. tunic (n)
  2. Loose pants (n)
  4. inspire (v) => inspiration (n)
  6. Minority (n) > < majority(n)
  7. Unique (adj)
  5. alternative (n)
  3. slit-slit-slit (v)
  8. Cross (n)-crosses(pl.n)
  9. Stripe (n)
  10. Modern (adj) => modernize(v)
  The designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities
  = option=choice (n)
  Being the only one
  matching
  fashionable (adj)
  modernize (n)
  Fashion designer(n)
  poetry
  inspire (v)
  poet (n)
  Truyền cảm hứng
  Hiện đại hóa
  Thơ ca
  Hợp thời trang
  nhà thơ
  nhà thiết kế thời trang
  unique (adj)
  subject(n)
  Stripe (n)
  Chủ đề
  Vạch kẻ
  Độc đáo, có một
  không hai
  T
  F
  F
  T
  Listen and check True or False
  1. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs.
  2. Traditionally, ao dai was frequently worn by men
  3. Now fashion designers don’t want to change the traditional ao dai
  4. The ao dai is now both traditional and fashionable
  II LISTEN AND READ:
  By both men and women
  want
  Read. Then complete the sentences:
  For a long time the ao dai has been the subject of ............................................................................
  The ao dai is described as a ........................................................................................
  The majority of Vietnamese women prefer..................................................................
  4. Some designers have modernized the “ao dai” by printing.................................................................
  5. Another alternative is to add ...................................................................................................
  poems, novels and songs
  long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants
  to wear modern clothing at work
  lines of poetry on it
  symbols such as suns, stars, crosses, and stripes
  II LISTEN AND READ:
  Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?
  3. What have fashion designers done to modernize the ao dai?
  Because it is more convenient
  They have printed lines of poetry on the ao dai or have added symbols such as suns, stars, crosses and stripes to the ao dai
  Who used to wear the ao dai by tradition?
  Both men and women used to wear the ao dai by tradition.
  b. Read. Then answer the questions
  Give the correct form of words
  Nguyen Du was a very famous................. (poem)
  ......................., the ao dai was worn by both men and women.(tradition)
  It’s.........................to wear white shirt at every time. (fashion)
  Reading his poems gave us a new.................... (inspire)
  The ao dai looks very..............because the designers have.......................them with many symbols.(modern)
  ......................of people now have smart phones. (major)
  modernized
  Traditionally
  fashionable
  inspiration
  modern
  poet
  Majority
  Homework
  Learn vocabulary by heart
  Read the text again
  Prepare : Speak and listen
   
  Gửi ý kiến