Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thcstanbinhdian@gmail.com)
 • (lapphamvu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bao_quan_hoa_chat.flv GUONG_CAU_LOI_KBN_WWWKBNCOMVN__CUOC_SONG_QUANH_TA_HTV__YouTube.flv Thiepdauxuan.swf Chuhieu11.swf Hoa8Thi_nghiem_PhotphoP_OxiO.flv So_sanh_ADN_va_ARN.swf Su_thu_tinh.jpg Anh_ADN_sinh_9.jpg Ly7Hien_tuong_Nhat_thuc.flv Hoa9C2H2_va_Brom.flv Hoa8Hon_hop_no.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
  Ngày gửi: 09h:17' 14-03-2014
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 215
  Số lượt thích: 0 người
  Good afternoon !
  WELCOME TO OUR CLASS
  UNIT 12 - LET`S EAT
  LESSON 3: B1: Our food
  Period 76
  I. New words:
  bụi bẩn, bụi đất
  - dirty(adj):
  - dirt(n):
  dơ bẩn, không sạch.
  - terrible(adj):
  khủng khiếp.
  - must(n):
  Phải
  - carefully(adv):
  Cẩn thận.
  Matching
  1. d¬ bÈn
  2. khñng khiÕp
  3. Phải
  4. bôi bÈn
  a. must
  d. terrible
  c. dirt
  b. dirty
  e. carefully
  5. Cẩn thận
  I. Vocabulary:
  bụi bẩn, bụi đất
  - dirty(adj):
  - dirt(n):
  dơ bẩn, không sạch
  - terrible(adj):
  khủng khiếp
  - medicine(n):
  thuốc
  II. Listening:
  Doctor: What’s the matter, Ba?
  Ba: I feel terrible. I have an awful stomachache.
  Doctor: It must be something you ate. Are your Mom and
  Dad OK?
  Ba: Yes. They are fine.
  Doctor: What did you eat last night?
  Ba: We ate fish, rice and soup. I also ate spinach, but
  Mom and Dad didn’t.
  Doctor : So it was probably the spinach. Did your Mom wash
  it well?
  Ba: She didn’t wash it. I did.
  Doctor: Spinach is very good for you, but you must wash it
  carefully. Vegetables often have dirt from the farm
  on them. That dirt can make you sick. I’ll give you
  some medicine to make you feel better.
  Ba: Thanks, doctor.


  Listen. Then practice with a partner
  True/ false prediction
  F
  T
  T
  F
  T
  F
  a/ What did Ba eat last night?

  b/ Who washed the spinach ?
  Ba washed the spinach.
  c/ Why did Ba go to the doctor?

  d/ What made him sick ?

  e/ Is spinach very good for Ba’s health?

  Answer the questions

  He ate fish, rice, soup and spinach.
  Because he had an awful stomachache.
  The dirt on vegetables made him sick.
  Yes, it is.
  Now complete the story
  Ba went to the…(1)….….…. because he was (2)………… . The doctor (3)…..…… Ba some questions. Ba said he (4)…….……. Some (5)…..….…. last night. The doctor said he must (6)….………. the spinach (7)…………. . (8)…………… can be dirty. The dirt can (9)……….. people sick. (10)…......……..gave Ba some (11) .………. to make him feel better.
  doctor
  sick
  asked
  ate (had)
  wash
  carefully
  Vegetables
  The doctor
  spinach
  medicine
  make
  I. New words:
  bụi bẩn, bụi đất
  - dirty(adj):
  - dirt(n):
  dơ bẩn, không sạch.
  - terrible(adj):
  khủng khiếp.
  - must:
  phải
  II. Listening:
  III. Summary:
  * T/F statements prediction
  * Comprehension questions
  * Gap fill
  1. doctor
  2. sick
  3. asked
  4. ate (had)
  6. wash
  7. carefully
  8. Vegetables
  10. She
  5. spinach
  11. medicine
  9. make
  IV. Homework:
  - Learn new words by heart.
  - Retell the story.
  Do exercise B1
  page 76 in workbook.
  Thank you
  for your attendance!
   
  Gửi ý kiến