Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thcstanbinhdian@gmail.com)
 • (lapphamvu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bao_quan_hoa_chat.flv GUONG_CAU_LOI_KBN_WWWKBNCOMVN__CUOC_SONG_QUANH_TA_HTV__YouTube.flv Thiepdauxuan.swf Chuhieu11.swf Hoa8Thi_nghiem_PhotphoP_OxiO.flv So_sanh_ADN_va_ARN.swf Su_thu_tinh.jpg Anh_ADN_sinh_9.jpg Ly7Hien_tuong_Nhat_thuc.flv Hoa9C2H2_va_Brom.flv Hoa8Hon_hop_no.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
  Ngày gửi: 15h:46' 03-04-2014
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 589
  Số lượt thích: 0 người
  Saturday, March 22nd, 2014
  Tan Binh secondary school

  Welcome to our class 7A1
  Teacher: Nguyễn Thị Tươi

  Swimming
  Baseball
  Roller-skating
  Skateboarding
  Rollerblading
  Tennis
  Write names of the sports
  6
  1
  5
  3
  2
  4
  3
  Ocean
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  Teacher : Nguyễn Thị Tươi
  Unit 13: ACTIVITIES
  Saturday, March 22nd , 2014
  Section B: Come And Play
  Lesson 5: B3
  New Words
  - world’s surface :
  - Pearl (n):
  - Diver (n):
  - Special breathing equipment:
  - Invent (v) :
  - Deep-sea diving vessel:
  bề mặt trái đất
  Thiết bị thở đặc biệt
  Phát minh
  tàu ngầm
  - Underwater life:
  - Scuba-diving (n):
  - Explore (v):
  - Ocean (n):
  Thợ lặn
  Ngọc trai
  Đại dương
  Sự phát minh
  Cuộc sống dưới nước
  Lặn có bình dưỡng khí
  Khám phá
  - Invention (n):
  MATCHING
  1) world’s surface :
  3) Pearl (n):
  2) Diver (n):
  6) Invent (v) :

  7) Deep-sea diving vessel:
  G) Bề mặt trái đất
  A) Phát minh
  D) Tàu ngầm
  5) Underwater life:
  8) Scuba-diving (n):
  4) Ocean (n):
  B) Thợ lặn
  E) Ngọc trai
  F) Đại dương
  C) Cuộc sống dưới nước
  H) Lặn có bình dưỡng khí
  1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8-
  G
  B
  E
  F
  C
  A
  D
  H
  Answer keys:
  Questions:
  True or False? Check, and then correct the false sentences.
  * Before the invention of special breathing
  equipment, man couldn’t swim freely underwater.
  * Now, scuba-diving is a popular sport.
  * Most of the world’s surface is
  * Jacques Cousteau invented
  * We can learn more about the undersea world
  thanks to Jacques Cousteau’s invention.
  water.
  deep-sea diving vessel
  F
  T
  T
  F
  T
  Guess
  Keys
  land.
  special TV camera
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans.
  Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn’t stay underwater for longer than two minutes.
  But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.
  A Frenchman, Jacques Cousteau ( 1910-1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life.
  Now, we can explore the oceans, using the special TV camera as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

  Read. Then answer the questions
  Answer the questions
  a) How long could a pearl diver stay underwater?
  He could stay underwater for 2 minutes
  b) What helps us to stay underwater for a long time?
  It’s a special breathing equipment
  c) Did Jacques Cousteau invent a deep-sea diving vessel?
  Yes, he did
  d) When did he invent it?
  He invented it in the early 1940s
  e) What could he do in the vessel?
   He could explore the ocean of the world and study underwater life.
  Most of the world’s surface is water but people know very little about the (1).……… We couldn’t stay (2)……………. for long. After the invention of special breathing (3)……………. , people could (4)………. freely underwater and (5)……………. also became a popular sport. In the early 1940s, (6)……………………. invented the deep-sea diving vessel and he could (7)………….. the oceans of the world and study underwater life. Now, we can also (8)…………. more about the undersea world by using special TV (9)……………. .
  Complete the summary:
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  swim
  oceans
  cameras
  learn
  explore
  Jacques Cousteau
  underwater
  equipment
  Scuba-diving
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  B3 Read. Then answer the questions
  I. New Words
  III. Read. Then answer the questions
  IV. Complete the summary:
  II. Decide the sentences are true or false. Then
  correct the false one
  - Learn the new words by heart.
  - Prepare Unit 14 (A1 ).
  - Do exercises in the workbook (unit 13 B).
  Homework
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  GOODBYE.
  SEE YOU AGAIN!
  Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans
  Most of the world’s surface is land.
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport
  Before the invention of special breathing equipment, man couldn’t swim freely underwater.
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.
  Now, scuba-diving is a popular sport.
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  A Frenchman, Jacques Cousteau ( 1910-1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s.
  Jacques Cousteau invented special TV cameras.
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
  We can learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau’s invention.
  In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life
  Unit 13: ACTIVITIES
  Section B: Come And Play
   
  Gửi ý kiến